Summerhill Village Wiseman's Bridge Village Amroth Village Stepaside Village Pleasant Valley Village


 
 
 


The map on the right shows the five villages of Amroth Parish Please click on the map
for a larger image. Image reproduced with kind permission of Ordnance Survey

The five villages of Amroth and District Community Association

Download our Summer 2016 Newsletter
Taflen friffio i wirfoddolwyr: Tymor y ffliw 2015/16
Volunteers Briefing Flu Season 2015/16

FOR 'LOCAL INFORMATION' INCLUDING  PENTION ADVICE, PLEASE CLICK ON THE LINK ON THE BOTTOM LEFT.

 

Applications are invited for the post of Part time Clerk and Responsible Financial Officer of Amroth Community Council.

Knowledge of local government would be advantageous but not essential and good computer skills essential.

The salary is based on nationally agreed scales for part time clerks and will be paid based on experience.

Further details are available from the Clerk: Jessica Morgan (07977 466 294) to whom a letter of application together with a CV should be sent by 17th October 2016 to jessmorganclerk@gmail.com

 


 


 

Leisure, Culture and Tourism Services Consultation – Deadline Extended

A Pembrokeshire County Council consultation on future options in the delivery of leisure, culture and tourism services in the county is to be extended by four weeks.

The consultation opened on 15th August and was originally due to end on 16th September.

However, in response to a request from UNISON to extend the consultation period, a new deadline has been set of Friday 14th October 2016.

If you have not already given your views, we would urge you to the extended opportunity to do so via www.pembrokeshire.gov.uk/haveyoursay

The information you provide will be compiled into a report, which will be carefully considered by decision makers before any agreement on what action to take is reached.

Ymgynghoriad Gwasanaethau Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth – Ymestyn y Dyddiad Cau

 

Mae ymgynghoriad Cyngor Sir Penfro ar ddewisiadau’r dyfodol ynglŷn â darparu gwasanaethau hamdden, diwylliant a thwristiaeth yn y sir yn cael ei ymestyn o bedair wythnos.

 

Agorwyd yr ymgynghoriad ar 15 Awst ac ‘roedd i fod i ddod i ben ar 16 Medi.

 

Fodd bynnag, mewn ymateb i gais gan UNISON i ymestyn cyfnod yr ymgynghori, pennwyd dyddiad cau newydd, sef Dydd Gwener 14 Hydref 2016.

 

Os nad ydych wedi mynegi eich barn eisoes, fe’ch anogir i fanteisio ar y cyfle estynedig hwn i wneud hynny trwy www.sir-benfro.gov.uk/dweudeichdweud

 

Bydd y wybodaeth y byddwch chi’n ei ddarparu yn cael ei gasglu mewn adroddiad a gaiff ei ystyried yn ofalus gan y rhai fydd yn penderfynu cyn cyrraedd unrhyw gytundeb ar ba gamau i’w cymryd.

 


Pembrokeshire Lantern Procession Saturday 29 October 2016

Join us to create ‘River of Lights 2016’, a celebration of Pembrokeshire’s County Town and its links with the rural communities that it serves.

Last year, over 600 people gathered on the riverside in Haverfordwest, their lit lanterns bobbing, in the shadows of the castle above, as an 11ft skeleton puppet emerged and made its way across the bridge to meet the crowds.

Annwyl Ddarllenydd

Gorymdaith Llusernau Sir Benfro Dydd Sadwrn 29 Hydref 2016

Ymunwch â ni i greu “Afon o Oleuadau 2016”, sef dathliad o Dref Sirol Sir Benfro a’i chysylltiadau â’r cymunedau gwledig y mae’n eu gwasanaethu.

Y llynedd, daeth dros 600 o bobl at ei gilydd ar lan yr afon yn Hwlffordd, a gwelwyd golau eu llusernau’n nofio ar y dŵr, yng nghysgod y castell uwchlaw, wrth i byped sgerbwd 11 troedfedd ymddangos a theithio ar draws y bont i gwrdd â’r dorf.

 

Here is a link to last years event http://www.thelabhaverfordwest.org/2016/06/16/river-of-lights/

Click to download letters in English and Welsh with all the details and a form to complete and return by September 16 if you are interested in taking part


Be A Councillor Workshop
Hosted By Welsh Government
Presented By Cllr Debbie Wilcox, Leader Newport Council

Saesneg isod / English below

 

Anfonwch at eich cysylltiadau/ Please forward to your contacts:

 

Annwyl Gyfeillion,

Mae Prosiect Llywodraeth Cymru Amrywiaeth mewn Democratiaeth http://gov.wales/topics/localgovernment/diversity-in-democracy/?skip=1&lang=cy  yn anelu i gynyddu amrywiaeth o ymgeiswyr sy'n dymuno sefyll mewn etholiad llywodraeth leol.

Fel datblygiad parhaus y rhaglen fentora, rydym yn falch o gynnig i chi y cyfle i fynychu gweithdy 'Dod yn Gynghorydd' a gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynir gan y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Casnewydd.

Bwriedir y gweithdy hwn ar gyfer pobl o un neu fwy o'r grwpiau canlynol heb gynrychiolaeth ddigonol sy'n dymuno i gael mwy o wybodaeth i fod yn Gynghorydd Llywodraeth Leol - menywod, unrhyw un (gwryw neu fenyw) o dan 45 oed, pobl anabl, BME, LGBT, Teithwyr a Sipsiwn.

Os ydych yn ansicr bod y gweithdy yn addas neu beidio, e-bostiwch catherine.kennedy@wales.gsi.gov.uk  neu ffoniwch 02920 801 048.

Mae'r gweithdy wedi ei gynllunio ar gyfer Dydd Iau 22 Medi, 17:30-19:00 yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Canolfan QED, Ystâd Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd, CF37 5YR, mae parcio ar gael a gorsaf tren 10 munud i ffwrdd. Bydd lluniaeth yn cael eu ddarparu.

Bydd y Cynghorydd Wilcox gyda ni o 5.30pm - 7pm ond, byddaf yno o 4.30pm ar gyfer unrhyw un ohonoch sy'n dymuno cyrraedd yn gynharach ar gyfer rhwydweithio anffurfiol.

COFRESTRWCH YN Y LINC CANLYNOL CYN GYNTED A PHOSIBL OS YDYCH YN DYMUNO DOD AM BOD LLEOEDD YN GYFYNGEDIG.

http://www.eventbrite.com/e/being-a-councillor-workshop-presented-by-cllr-debbie-wilcox-leader-newport-council-tickets-27406272900

Cofion,

Cathy

_____________________________________________

Please forward to your contacts:

Dear Friends,

The Welsh Government Diversity in Democracy Project  www.gov.wales/diversityindemocracy aims to increase the diversity of candidates who wish to stand for local government election. 

As an ongoing development of the mentoring programme, we are pleased to offer you the opportunity to attend a ‘Be a Councillor’ workshop hosted by Welsh Government and presented by Cllr Debbie Wilcox, Leader of Newport Council.

This workshop is intended for people from one or more of the following under-represented groups who wish to find out what they need to know about being a Local Government Councillor - women, anyone (male or female) under 45, disabled people, BME, LGBT, Traveller and Gypsy.

If you are unsure whether this workshop is for you, please email catherine.kennedy@wales.gsi.gov.uk or call us on 02920 801 048.

The workshop is planned for Thursday 22nd September, 5.30pm to 7pm at the Welsh Government Offices, QED Centre, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5YR, parking is available, there is a train station 10 minutes walk away and refreshments will be provided.

Cllr Wilcox will be with us from 5.30pm – 7pm, however, we will be there from 4.30pm for any of you who wish to arrive earlier for informal networking.

PLEASE REGISTER AT THE FOLLOWING LINK AS SOON AS POSSIBLE IF YOU WISH TO ATTEND AS PLACES ARE LIMITED.

http://www.eventbrite.com/e/being-a-councillor-workshop-presented-by-cllr-debbie-wilcox-leader-newport-council-tickets-27406272900

 


Leisure, Cultural and Tourism services proposal

Pembrokeshire County Council is proposing to deliver leisure, cultural and tourism services in a different way.
▪ Leisure services include leisure centres, swimming pools, synthetic sports pitches, athletics track, indoor tennis centres and all the programmes delivered on / within these
▪ Cultural services include libraries, museums, archives, and the support we provide for the arts
▪ Tourism services are the tourism marketing support services we currently provide
Why are we proposing to deliver these services in a different way?
Between now and 2020 we estimate that we will need to reduce our spending by some £52.5 million. This is in addition to the millions that we have already saved in recent years. We are keen to find a way to operate these services more efficiently and to avoid the closure of facilities, wherever possible.
Five options have been identified for Culture and Leisure. Two options have been identified for Tourism.
Before any decision is made, it is very important that we have an understanding of the views of:
▪ Current service users and potential users
▪ Employees within our leisure, cultural and tourism services
▪ Other interested parties
This is YOUR opportunity to tell us what YOU think about each of the options. We'd also like to know if you have ideas about any other options that you would like to put forward.
Further information
1.    Public meetings
Further information will be available at a series of public meetings we are holding across the county over the next few weeks: 
http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=101,988&parent_directory_id=646&id=33856&Language=
2.    On our website
Further information, and an online response form, can also be found on our website:
http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=101,988&parent_directory_id=646&id=33853&Language=
The closing date for responses is Friday 16th September 2016. 

Cynnig gwasanaethau hamdden, diwylliannol a thwristiaeth
Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig darparu gwasanaethau hamdden, diwylliannol a thwristiaeth mewn ffordd wahanol.
▪ Mae gwasanaethau hamdden yn cynnwys canolfannau hamdden, pyllau nofio, caeau chwaraeon synthetig, traciau athletau, canolfannau tenis dan do ynghyd a’r rhaglenni a ddarperir gan y rhain.
▪ Mae gwasanaethau diwylliannol yn cynnwys llyfrgelloedd, amgueddfeydd, archifau a’r gefnogaeth a ddarperir gennym ar gyfer y celfyddydau
▪ Gwasanaethau twristiaeth yw’r gwasanaethau i gefnogi marchnata ar gyfer twristiaeth  ar hyn o bryd.
Pam ydym ni’n argymell i ddarparu’r gwasanaethau hyn mewn ffordd wahanol?
Rhwng nawr a 2020, rydym yn amcangyfrif y bydd angen i ni gwtogi ein gwariant o tua £52.5 miliwn. Mae hyn yn ychwanegol at y miliynau rydym eisoes wedi eu harbed yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yr ydym felly’n awyddus i ddod o hyd i ffyrdd o gyflawni’r gwasanaethau hyn yn fwy effeithlon ac osgoi cau cyfleusterau lle bo hynny’n bosib.
Mae pump dewis wedi cael eu hadnabod ar gyfer Diwylliant a Hamdden. Mae dau ddewis wedi cael eu hadnabod ar gyfer Twristiaeth.
Cyn ein bod yn gwneud unrhyw benderfyniad, mae’n bwysig ein bod yn gwybod barn:
▪ Defnyddwyr presennol o’r gwasanaethau a defnyddwyr potensial.
▪ Gweithwyr o fewn ein gwasanaethau hamdden, diwylliant a thwristiaeth.
▪ Cyrff eraill sydd â diddordeb.
Dyma eich cyfle CHI i leisio eich barn CHI ynglŷn â phob un o’r dewisiadau. Fe hoffem wybod hefyd os oes gennych chi unrhyw syniadau am unrhyw ddewisiadau eraill yr hoffech eu cyflwyno.
Rhagor o wybodaeth
1.    Cyfarfodydd cyhoeddus
Bydd mwy o wybodaeth ar gael mewn cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus y byddwn yn eu cynnal ledled y sir dros yr wythnosau nesaf:
http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=101,988&parent_directory_id=646&id=33856&language=CYM
2.    Ar ein gwefan
Mae mwy o wybodaeth a ffurflen ymateb ar-lein hefyd ar gael ar ein gwefan:
http://www.pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=101,988&parent_directory_id=646&id=33853&language=CYM
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw Dydd Gwener 16 Medi 2016. 

 


Well-being Survey

Public service providers across West Wales are working together to assess the state of well-being of local people and communities, now and for the future.

Many factors can influence the well-being of individuals and communities, such as economic, environmental and social factors.

It is really important for us to find out what YOU think affects your well-being, as well as that of those around you.

We would be grateful if you could share your views on well-being by taking some time to complete and return our survey.

Download Survey Here

We will also be working with groups in the local area to make sure we find out about the views of as wide a range of people as possible. If you would like to take part in one of these groups, you are asked to provide your contact details as part of the survey. If you do provide your contact details we will only use them for this purpose.

The information will be used to inform a Pembrokeshire Well-being Assessment, which will be used by local public service providers to put together a Well-being Plan for Pembrokeshire (by April 2018).

Sarah Worby, Corporate Communications Officer 01437 775263

Arolwg Lles

Mae darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled Gorllewin Cymrun gweithio gydai gilydd i asesu cyflwr lles pobl a chymunedau lleol, nawr ac ir dyfodol.

Gall sawl ffactor ddylanwadu ar les unigolion a chymunedau, megis ffactorau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.

Maen hin wirioneddol bwysig inni ganfod beth ydych CHIn feddwl syn effeithio ar eich lles, yn ogystal r eiddo'r rhai och cwmpas.

Fe fydden nin ddiolchgar petaech chin medru rhannu eich barn ar les trwy neilltuo ychydig o amser i gwblhau a dychwelyd yr holiadur.

Download Arolwg Lles

Fe fyddwn ni hefyd yn gweithio gyda grwpiau yn y dalgylch er mwyn sicrhau ein bod yn canfod barn cymaint o bobl ag sydd bosib. Os hoffech chi gymryd rhan yn un or grwpiau hyn, gofynnir ichi roi eich manylion cyswllt fel rhan or holiadur. Os byddwch yn rhoi eich manylion cyswllt, dim ond ar gyfer y pwrpas hwn fyddwn nin eu defnyddio.

Caiff y wybodaeth ei ddefnyddio i gyfarwyddo Asesiad Lles Sir Benfro, a fydd yn ei dron cael ei ddefnyddio gan ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus lleol i osod Cynllun Lles Sir Benfro at ei gilydd (erbyn Ebrill 2018).

Sarah Worby, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol 01437 775263


THE INDUSTRIAL HERITAGE IN SAUNDERSFOOT BAY DURING THE
1800s and early 1900s

WALK THE WALK


You may have noticed the picture of a boy from a long gone age as you walk
along the Strand in Saundersfoot or by the front in Amroth.
We have called him TOMOS, and he was one of the young boys growing up
in Saundersfoot Bay when it looked quite different from the way it is known
and enjoyed today.

Over the last two and a half years, the Saundersfoot Bay Heritage and
Regeneration Trust, have worked to revive the Bay’s local history and
heritage; initially focussing on the vast industrial wealth and development of
Saundersfoot and its Bay, created by the mining of COAL.
Coal seams can still be seen on the beaches, especially on the stretch
between Amroth and Wiseman’s Bridge. This precious commodity in its day,
was formed millions of years ago from forests which are now submerged by
the sea. The remains of these forests can still be seen at low tide on Amroth
beach.

The story of coal and its impact on Saundersfoot Bay is a fascinating and
interesting story. There are several projects planned in Saundersfoot to
promote and safeguard the area’s industrial past, and one way we have
begun to capture this particular period of history is through an INFORMATIVE
WALK which takes in the key sites (still very evident today). The long circular
Walk - BLACK route (about 9 miles), begins at Saundersfoot Harbour and
takes the walker on an interesting and varied route around the Bay. Our
character TOMOS, shows you the way, and helps to create a picture for you
of the Saundersfoot Bay as it was in his life time, in the late 1800’s. For those
of you preferring a shorter, easier walk, simply follow the GREEN route. (This
one is also accessible for wheelchairs or pushchairs.)

*We are planning a permanent exhibition to be housed at Colby Woodland
Garden (above the Bothy Tea-room), which will promote the history of Colby,
in particular the significant impact of the Coal Industry both at Colby and the
surrounding area. If you have any information /stories from grandparents or
family /artefacts or anything that you feel may be of interest that could be
included in the exhibition, we would love to hear from you.
Please contact:

email: tsbhrt@gmail.com or phone: 07966792752
For further information on the Walk, information and directions to download,
please contact:
www.visit-saundersfoot.com


Amroth Parish Hall's facilities now include: fully fitted kitchen, public address system with DVD/CD player, projector and screen with facility for “Powerpoint “presentations etc, spotlights, induction loop, Wireless Broadband, full disabled access and toilet, parking and toilets. The ideal venue for parties, live music, conferences, wedding receptions etc. Please click here for prices.

BT have announced that the upgrading of the Saundersfoot exchange to improve Broadband speed in our not-spot areas is due to be completed by the 31st January 2013. We will keep you posted on developments.
This Weather Widget is provided by the Met Office


web design by www.mouseklix.co.uk